Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ansøg om projekttilskud

På denne side finder du relevant information om, hvordan du ansøger om tilskud til dit projekt via LAG Ikast-Brande. Du bør altid kontakte din LAG koordinator inden du ansøger om tilskud.

PROMIS (her kan du søge tilskud til dit projekt)

PROMIS er det system, som du skal bruge, når du skal oprette og indsende din ansøgning om tilskud.

Åben PROMIS og påbegynd din ansøgning

For at benytte PROMIS skal du først oprette en bruger, eller logge ind med en eksisterende bruger.

Ansøgningsfrister for 2018

LAG Ikast-Brande har følgende fastlagte program for 2018:

Dato Aktivitet  Dato Aktivitet 
17. januar 2018 Ansøgningsfrist for runde 1 25. januar  Bestyrelsesmøde
4. april 2018 Ansøgningsfrist for runde 2 12. april    Bestyrelsesmøde
17. april 2018 Generalforsamling    
29. august 2018 Ansøgningsfrist for runde 3 6. september Bestyrelsesmøde

Erhvervsstyrelsens overordnede visioner og mål for projekter

Alle projekter skal bidrage til at nå de overordnede mål om enten, at fremme erhvervsudvikling eller forbedre rammevilkårerne i landdistrikterne. Der kan ydes tilskud til projekter, som har til formål, at undersøtte følgende temaer:

   Overordnede visioner for landdistriktsprogrammet 2014-2020
Vision  Fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling
Mål 1 (s. 12) Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder
Mål 2 (s. 13) Fremme af erhvervssamarbejde
Mål 3 (s. 13) Fremme af innovation
Vision Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne
Mål 5 (s. 14) Basale servicefaciliteter
Mål 6 (s. 14) Fornyelse af landsbyer
Mål 3 (s. 13) Fremme af innovation

 

Du kan læse mere om det enkelte tema samt få eksempler på tilskudsberettigede projekttyper i Erhvervsstyrelsens projektvejledning. Sidetallet for det enkelte mål er angivet i tabellen ovenfor.

Åben Erhvervsstyrelsens projektvejledning.

LAG Ikast-Brandes overordnede mål og visioner for projekter

Foruden, at dit projekt skal bidrage til én eller flere af Erhvervsstyrelsens fastlagte mål ovenfor, så skal dit projekt også bidrage til at opfylde den lokale udviklingsstrategi, som LAG Ikast-Brande har fået godkendt.

             Overordnede visioner fra LAG Ikast-Brandes udviklingsstrategi
Vision       Jobskabelse og et rummeligt arbejdsmarked
Mål 1 (s. 17) Fremme etableringen af nye virksomheder og iværksætteri
Mål 2 (s. 18) Fremme etableringen af socialøkonomiske virksomheder
Mål 3 (s. 20) Fremme udviklingen af eksisterende virksomheder med vækstpotentiale
Vision       Attraktive lokalområder og styrkelse af bosætningen 
Mål 4 (s. 21) Styrke udviklingen af og sammenhængen mellem servicefaciliteter og aktivitetstilbud
Mål 5 (s. 22) Fremme muligheden for oplevelser i naturen
Mål 6 (s. 23) Styrke synliggørelsen af bosætningsmulighederne i Ikast-Brande Kommune
Mål 7 (s. 24) Fremme forskønnelse af lokalområderne

 

Du kan læse mere om det enkelte tema samt få eksempler på tilskudsberettigede projekttyper i LAG Ikast-Brandes udviklingsstrategi. Sidetallet for det enkelte mål er angivet i tabellen ovenfor.

Åben LAG Ikast-Brandes udviklingsstrategi.

Mange aktører kan søge om at få tilskud, eksempelvis:

 • foreninger
 • enkeltpersoner
 • virksomheder
 • organisationer
 • almennyttige sammenslutninger
 • offentlige myndigheder.

Du bør altid kontakte din LAG koordinator, inden du ansøger om tilskud.

Ansøger skal være bosat i Danmark og projektet skal gennemføres af tilsagnshaver. Tilsagnshaver er den juridiske person, det vil sige virksomhed, organisation, forening, institution, eller privatperson som:

 • ansøger om tilskud og modtager tilsagnet
 • leverandøren udsteder fakturaer til
 • betaler projektudgifterne
 • modtager det udbetalte tilskud

En ansøgning om tilskud består af / skal være vedlagt nedenstående

 • Udfyldt og underskrevet ansøgningsskema (PROMIS)
 • Dokumentation for rimelige priser i form af mindst to sammenlignelige tilbud, overslag eller lignende (for udgiftsposter på 50.000 kr. ekskl. moms og derover)
 • En finansieringsplan, der beskriver, hvordan projektet påtænkes finansieret
 • Hvis der overvejes eller planlægges brug af mellemfinansiering skal der redegøres herfor i finansieringsplanen (en del af ansøgningsskemaet)
 • Hvis ansøger har opnået anden offentlig medfinansiering på ansøgningstidspunktet, skal ansøgningen i PROMIS være vedlagt dokumentation herfor, fx kopi af tilsagnet eller bevillingsbrevet
 • En forretningsplan, hvis der søges om tilskud til erhvervsprojekter
 • En plan for samarbejdet, hvis der søges om tilskud til erhvervssamarbejde eller samarbejde mellem lokale aktionsgrupper
 • Vedtægter/fundatser samt eventuelt regnskaber, hvis ansøger er en selvejende institution, fond eller forening
 • Oplysninger om, hvilke tilladelser fx miljøtilladelser, byggetilladelser mv. der er påkrævede (Selve tilladelsen kan indsendes senere dog senest med anmodning om slutudbetaling)
 • Dokumentation for eventuelle ejer- og lejeforhold (fx lejekontrakt, forpagtningsaftale mv. (kan også leveres i forbindelse med ansøgning om udbetaling, hvis man først har forpligtet sig efter meddelelse af tilsagn)
 • Dokumentation for, at brugt udstyr, som ønskes købt til projektet, ikke tidligere (inden for de seneste 7 år) har opnået EU-tilskud, hvis dette er tilgængeligt på ansøgningstidspunktet. Ellers skal det foreligge senest på tidspunktet for anmodning om udbetaling. (Det kræver forudgående tilladelse fra Erhvervsstyrelen at købe brugt udstyr)
 • Hvis ansøger er delvis momsfradragsberettiget og har ansøgt om støtte til moms, skal der vedlægges bindende svar fra skattemyndighederne, hvis ansøger har modtaget dette på ansøgningstidspunktet. Ellers skal det bindende svar foreligge senest på tidspunktet for anmodning om udbetaling. Se SKATs hjemmeside for mere information om bindende svar.(Bemærk, at der kan være lang sagsbehandlingstid hos SKAT)
 • Hvis der søges om tilskud til en konsulentydelse eller projektansættelse, skal det fremgå, hvilke arbejdsopgaver konsulenten eller den projektansatte skal udføre, antal timer og timepris. Er der tale om projektansættelse skal evt. rejseomkostninger også fremgå af budgettet til ansøgningen
 • Andre relevante bilag, som bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe vurderer nødvendige
 • Ved erhvervsprojekter med et ansøgt tilskud på mere end 1 mio. kr., skal den lokale aktionsgruppe vedlægge høringssvar fra det regionale vækstforum.

Du kan maksimalt ansøge LAG Ikast-Brande om tilskud til 50 % af dine projektrelaterede udgifter. Du skal desuden kunne dokumentere, at du selv kan betale de resterende 50 %, så projektet er fuldt finansieret.

For projekter der vedrører fødevareproduktion er kan der maksimalt ansøges om 40 % af de projektrelaterede udgifter.

Der kan ikke ydes tilskud til jordbrugsproduktion, men jordbrugsvirksomheder kan godt være ansøger på et LAG projekt.

Udgiftstyper

Der ydes tilskud til udgifter, der er direkte relateret til projektet og som er nødvendige for at gennemføre projektet, men ikke til driftsudgifter.

Du kan se eksempler på tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede udgifter i Erhvervsstyrelsens projektvejledning, som ligger i informationsboksen til højre, fra side 16.

 

LAG Ikast-Brande          LAG Koordinator               LAG Assistent
Rådhusstrædet 6              Karsten Sommer                 Lasse Østergaard
7430 Ikast                       kakso@ikast-brande.dk       laros@ikast-brande.dk
                                      9960 4154                          9960 4156