Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Projektændringer

Det sker ofte, at et projekt ændre sig undervejs i projektperioden. Du skal være opmærksom på, hvilke ændringer der kræver godkendelse inden ændringen effektueres. Læs mere her.

Ændringer som kræver forudgående godkendelse

Som ansøger skal du - inden for din projektperiode og inden ædringen effektueres - ansøge om en projektændring, hvis ændringen vedrører:

  • projektforlængelse
  • projektoverdragelse
  • projekts indhold
  • projektets budget

Nedenfor gennemgåes de enkelte ændringsmulighed kort. Hvis du ønsker at læse den fulde beskrivelse, skal du åbne vejledningen.

Projektforlængelse

Du kan som udgangspunkt få lov til at forlænge dit projekt én gang og med maksimalt ét år, dog aldrig til senere end den 1. april 2023. Hvis din anmodning om forlængelse sker efter din projektperiode er udløbet, så vil dit tilsagn bortfalde.

Anmodning om projektforlængelse skal ske via PROMIS og indeholde følgende oplysninger:

  • Kort redegørelse for årsagen til, at projektet er forsinket og ikke kan gennemføres inden for fristen i tilsagnsbrevet
  • Angivelse af dato for, hvornår projektet afsluttes (den nye dato)
  • Redegørelse for, hvordan projektet realistisk kan gennemføres inden for den forlængede periode.

Projektoverdragelse

Erhvervsstyrelsen kan tillade, at tilsagnet overdrages til en anden juridisk person, der således indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af tilsagnet. Det er en betingelse, at den nye tilsagns-haver selvstændigt ville kunne opnå tilsagn efter den gældende bekendtgørelse. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder og forpligtelser i henhold til tilsagnet, fra det tidspunkt Erhvervsstyrelsen godkender ansøgningen. Tilskud kan blive mindre ved overdragelsen, hvis der er forskel på momsregistreringen for gammel og ny tilsagnshaver.

Kontakt LAG Ikast-Brande, hvis du ønsker at overdrage dit projekt!

Projektindhold

Hvis du ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt ansøge herom og sikre dig den lokale aktionsgruppes og Erhvervsstyrelsens godkendelse af ændringen, inden ændringen iværksættes.

Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvad ændringen betyder for projektet.

Projektets budget

Det budget, der er givet tilskud til, og som fremgår af tilsagnsbrevet, skal overholdes.

Ændres der i projektets samlede budget fx som følge af tilføjelse af en ny omkostningsart eller ændring i fordelingen mellem to eller flere omkostningsarter med mere end 10 %, skal ændringen være godkendt af den lokale aktionsgruppe og Erhvervsstyrelsen forud for gennemførelsen af ændringen.

Du skal anvende skemaet i PROMIS, og ansøgningen skal indeholde en begrundelse for ændringen og et nyt budget.

Du skal altså ansøge om en projektændring, hvis:

  • Budgetposten (fx. materialer, inventar, udstyr og maskiner stiger med mere end 10 %
  • Budgetposten for projektansatte eller konsulenter øges (også under 10 %)
  • Budgetposten for frivilligt arbejde øges (også under 10 %)
 

LAG Ikast-Brande          LAG Koordinator               LAG Assistent                    
Rådhusstrædet 6              Karsten Sommer                 Lasse Østergaard
7430 Ikast                       kakso@ikast-brande.dk       laros@ikast-brande.dk
Hjemmeside                     9960 4154                         9960 4156