Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Projektudgifter

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en liste over udgiftstyper som kan støttes samt udgiftstyper, som ikke er tilskudsberettigede.

Du kan ansøge om tilskud til følgende udgiftstyper

 • Materialle omkostninger, dvs. køb af materialer og udstyr
 • Immaterielle investeringer, dvs. erhvervelse eller udvikling fx software, patentrettigheder, licenser, ophavsret eller varemærker
 • Opgørelse eller forbedring af fast ejendom
 • Køb af nye maskiner og nyt udstyr
 • Køb af brugt udstyr, hvis det kan dokumenteres, at der ikke tidligere er ydet EU- eller nationale tilskud til det pågældende udstyr
 • Honorar til arkitekter, ingeniører og konsulenter til rådgivning om muljømæssig og økonomisk bæredygighed, gennemførlighedsundersøgelser mv.
 • Udgifter til forberedelse og fremme af samarbejde
 • Løn til betaling for en arbejdsindsats direkte relateret til projektet
 • Rejseomkostninger ift. billigste sats
 • Testaktiviteter mv. der ligger forud for udviklingsaktiviteterne
 • Udvikling og afstning af vare og ydelser
 • Information og formidling, herunder udgifter til skilte
 • Fakturagebyrer eller andre gebyrer som skyldes krav til dokumentation for afholdelse og betalingen af en tilskudsberettiget udgift
 • Andre udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet
 • Tilskud til frivillig arbejde (kun under LAG ordningen, ved almennyttige projekter)
 • Opstartsudgifter, i en begrænset periode, ved etablering af virksomhed (ca. 6 måneder).

Du kan ikke ansøge om tilskud til følgende udgiftstyper

 • Tilsagnshavers eget lønnede arbejde
 • Udgifter, der ikke fremgår af ansøgningen
 • Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt før tilladelse til igangsættelse
 • Udgifter der er afholdt udenfor projektperioden
 • Udgifter i form af naturalydelser
 • Leasing af udstyr
 • Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud
 • Udgifter som tilsagnshaver er forpligtet til i medfør af anden lovgivning
 • Udgifter knyttet til varetagelse af sædvanlige myndighedsopgaver
 • Udgifter, der er et krav i henhold til anden lovgivning, fx byggetilladelse
 • Finansierings- revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger
 • Bogholderi, debitoropfølgning, fakturering, udarbejdelse af skatte- og driftsregnskab
 • Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver
 • Renter af gæld
 • Køb af fast ejendom, herunder køb af jord
 • Køb på afbetaling med ejendomsforbehold af udstyr og materiel
 • Simple genanskaffelses investeringer (køb af nyt som skal erstatte noget andet)
 • Leje af udstyr, medmindre Erhvervsstyrelsen giver tilladelse hertil
 • Reparation af udstyr, medmindre Erhvervsstyrelsen godkender det
 • Driftsudgifter i en længere periode
 • Udgifter til køb af tilsagnshavers egne produkter eller ydelser
 • Udgifter til øl og, vin, der overstiger 500 kr. pr. arrangement
 • Udgifter til spiritus

Du må ikke i dit budget have udgiftsposter som hedder fx "Diverse" eller "Udstyr".

Dit budget skal altså være fuldstændigt udspecificeret og du skal altid kunne dokumentere, hvordan du er kommet frem til den enkelte budgetterede udgift.

LAG Ikast-Brande har ikke krav på, at du skal have opfyldt kravet om rimelige priser eller udbudsloven på det tidspunkt, hvor vi behandler din ansøgning. Dog skal alle retningslinjer være opfyldt, senest når ansøgningen indstilles til et eventuelt tilskud af LAG Ikast-Brande hos Erhvervsstyrelsen.

 

LAG Ikast-Brande          LAG Koordinator               LAG Assistent                    
Rådhusstrædet 6              Karsten Sommer                 Lasse Østergaard
7430 Ikast                       kakso@ikast-brande.dk       laros@ikast-brande.dk
Hjemmeside                     9960 4154                         9960 4156