Gå til hovedindhold

LAG Ikast-Brande

Velkommen til LAG Ikast-Brandes hjemmeside. Næste ansøgningsfrist er den 26. august 2024. Kontakt os meget gerne i god tid inden du påbegynder din ansøgning. Vi holder også gerne et møde med dig.

11. nov. 2022
Bestyrelsen for LAG Ikast-Brande 2022

Bestyrelsen for LAG Ikast-Brande 2022; Mette Vildbrad (koordinator), Lotte Stoltenborg, Niels-Jørgen Hansen, Hanne Pedersen, Anja Isgaard, Kaj Jeppesen, Henning Berg, Knud Stilling, Joan Højlund (2. suppleant).

Det er altid en god ide at kontakte os i god tid, inden du går i gang med at søge LAG-midler til dit projekt.

En tidlig kontakt kan være med til at sikre, at du ikke kommer til at lave forgæves arbejde, og at du kan få tips til at målrette din ansøgning til programmet.

Bemærk, at du enten skal være repræsentant for den forening/virksomhed du ansøger på vegne af eller have en MitID Erhvervsadgang. Du kan ikke ansøge om LAG midler på vegne af en forening/virksomhed under dit eget personnummer.

Søg støtte

LAG Ikast-Brande råder over godt 1 mio. kr. til projekter hvert år.

Vi kan give op til 50% i tilskud.

Du skal ansøge om minimum 50.000 kr. (=projektbudget på min. 100.000 kr.).

Vær opmærksom på, at et eventuelt tilskud først kan udbetales, når alle udgifterne i dit projekt er afholdt.

Du kan ansøge om tilskud til:

 • Køb og leje af materialer, maskiner, udstyr
 • Leje af lokaler
 • Løn til medarbejdere ansat i projektet for en arbejdsindsats, som er direkte relateret til projektet
 • Rejseudgifter direkte relateret til projektet, når rejsen udføres af projektholder eller ansatte medarbejdere i projektet. Rejseudgiften skal være billigst muligt. Udgifter til transport i egen bil støttes med tilskud, som svarer til kørselsgodtgørelse i henhold til statens laveste takst på tidspunktet for kørslen
 • Udgifter til etablering af en virksomhed, herunder udgifter til drift i op til 6 måneder, hvis der er tale om en nystartet virksomhed
 • Immaterielle investeringer, herunder computersoftware, patentrettigheder, licenser, ophavsret og varemærker
 • Bygge- og anlægsopgaver
 • Udgifter vedrørende forberedelse og fremme af samarbejde
 • Testaktiviteter m.v., der ligger forud for udviklingsaktiviteter
 • Udgifter til udvikling af nye maskiner, udstyr mv.
 • Udgifter forbundet med at søge om anden finansiering af projektet
 • Formidling af information, herunder reklame og markedsføring mv.
 • Honorar for bistand fra ekstern konsulent, herunder fx honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter til rådgivning, gennemførelse af udbud, projektledelse, formidling mv.
 • Andre omkostninger, som er af væsentlig betydning for gennemførelsen af projektet.

Du kan ikke ansøge om tilskud til:

 • Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt før den 1. januar 2023
 • Udgifter, som er relateret til landbrugsaktiviteter
 • Udgifter til køb af rettigheder til landbrugsproduktion
 • Udgifter til køb af betalingsrettigheder
 • Udgifter til køb af fast ejendom, herunder køb af jord
 • Udgifter til køb af dyr
 • Udgifter til køb og udplantning af etårige planter
 • Udgifter til investeringer i infrastruktur i stor skala, som ikke er omfattet af den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi
 • Udgifter i form af naturalydelser, bortset fra frivilligt arbejde, der udføres i forbindelse med almennyttige projekter
 • Udgifter til renter af gæld
 • Udgifter til leasing af udstyr og materiel.
 • Udgifter til gebyrer.
 • Finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.
 • Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver.
 • Udgifter til drift, herunder husleje, hvis der ikke er tale om nystartet virksomhed
 • Simple genanskaffelser
 • Udgifter, som tilsagnshaver kan få refunderet, fx pant på emballage og transportpaller
 • Offentlige kerneopgaver
 • Udgifter til ekstern konsulent, som ikke er indeholdt i konsulentens timepris, fx udgifter til transport
 • Udgifter til projekter, som indebærer samarbejde, der udelukkende involverer forskningsorganer

Sagsbehandling

Sammenhæng med udviklingsstrategien:

En af de væsentligste betingelser for, at et projekt er støtteberettiget, er nøje sammenhæng med vores udviklingsstrategi.

- Åben LAG Ikast-Brandes udviklingsstrategi for perioden 2023-2027

Som noget nyt i LAG programmet for 2023-2027 skal alle ansøgninger vurderes efter uddelingskriterier.

- Åben LAG Ikast-Brandes procedurebeskrivelse for indstilling af projekter til tilsagn

Alle ansøgninger skal som udgangspunkt vurderes efter følgende punkter (forklaring af hvert punkt figurerer nedenfor):

 1. Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategien og de overordnede mål og fokusområder for ordningen (minimumscore på 3 af 5)
  Ligger projektet indenfor LAG’ens udviklingsstrategi og indenfor ordningen Jf. bekendtgørelsen? 

 2. Projektbeskrivelse (minimumscore på 2 af 5)
  Hvordan er helhedsindtrykket af projektet, er det et godt projekt? Giver projektbeskrivelsen en god forståelse af projektet og fremgår projektets formål, aktiviteter, tidsplan, budget, mv. af ansøgningen?

 3. Er projektet fuldt oplyst? (minimumscore på 3 af 5)
  Er projektet fuldt oplyst? Er der tilbud på relevante udgifter, har projektet de rele vante tilladelser, lejekontrakt, mv. Foreligger der en god forretningsplan og driftsbudget gældende for 
  erhvervsprojekter?

 4. Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed (minimumscore på 4 af 5)
  Er ansøger troværdig og i stand til at gennemføre et LAG eller FLAG projekt? Har 
  ansøger de nødvendige administrative og økonomiske ressourcer?

 5. Lokal forankring og samarbejde (minimumscore på 3 af 5)
  Er projektet forankret i lokalsamfundet, fx ved brug af lokale ressourcer og netværk? Skaber projektet nye netværk i lokalområdet? Skaber projektet nye formelle samarbejder? Er samarbejdspartnerne relevante? Vil de styrke området og projektet?

 6. Nyhedsværdi og innovation(minimumscore på 3 af 5)
  Skaber eller anvender projektet ny viden eller kendt viden på nye måder. Tilfører projektet nyskabende elementer som fx nye produkter, nye processer, nye sociale/kulturelle tilbud etc. til vores område?

 7. Projektets levedygtighed (minimumscore på 3 af 5)
  Har projektet et længerevarende perspektiv, og er det levedygtigt efter projektperiodens afslutning? Kan projektet opretholdes i de krævede 3 eller 5 år efter udbetaling? 

 8. Gør aktionsgruppens midler en forskel (kritisk kapital) (minimumscore på 2 af 5)
  Vil aktionsgruppens midler gøre en forskel ift. at realisere projektet? Vil projektet blive til noget uden støtte? Realiseres projektet hurtigere med midler fra aktionsgruppen? Bliver projektet bedre/større?

 9. Projektets effekt (minimumscore på 3 af 5)
  Er de forventede effekter af projektet tilfredsstillende og realistiske?

Alle projekter som indstilles til støtte skal opnå en minimumscore på 26 fordelt på samtlige parametre.

Det er vigtigt, at dit projekt kan falde ind under udviklingsstrategiens prioriteringer og indsatsområder. Du er som altid velkommen til at kontakte os for at få en vurdering af din projektide i forhold til strategien.

Der er formelt set tre trin i behandling af din ansøgning:

 1. Koordinator modtager din ansøgning og kvitterer for modtagelsen. Koordinator skal foretage den første gennemgang af ansøgningen og forberede den til behandling i bestyrelsen.

 2. Behandling i bestyrelsen. Bestyrelsen skal behandle alle indkomne ansøgninger og vurdere, hvilke der skal indstilles til støtte. Bestyrelsen anvender nærmere fastlagt uddelingskriterier i vurderingen af ansøgningerne (se mere nedenfor under overskriften “Uddelingskriterier“. De projekter, bestyrelsen ønsker at støtte, videresendes til Plan og landdistriktsstyrelsen, som skal træffe endelig afgørelse.
  Behandling i Plan og landdistriktsstyrelsens.

 3. Behandlingen skal primært sikre, at projekterne gennemføres indenfor rammerne af LAG programmet, den tilhørende lovgivning og – ikke mindst – LAG´ens egen udviklingsstrategi.

Sagsbehandlingstid

Som oftest vil LAG have en behandlingstid på ca. en måned. Alle ansøgninger skal gennemgås grundigt og vurderes i forhold til, om projektet opfylder vores lokale udviklingsstrategi.

Sagsbehandlingstiden i Plan- og Landdistriktsstyrelsen er meldt ud til højst 35 dage.

Så: du skal være forberedt på, at der går 2-3 måneder fra sidste ansøgningsfrist til du har den endelige afgørelse.

Når du har afleveret dit projekt og fået kvittering herfor, kan du dog for egen regning og risiko gå i gang med projektet – hvis du senere bliver bevilget et tilskud til projektet, vil du kunne medregne støtteberettigede udgifter, som er afholdt fra den dato, hvor LAG har modtaget din ansøgning (dette vil fremgå af dit kvitteringsbrev).

Støttede projekter

Blåhøj Beboerforening

Etablering af betonunderlag til skaterbane ved Blåhøj Friskole

Indstillet til 69.313 kr.

Højderyggens Badmintonklub

Udendørs padelbane i Nørre Snede

Indstillet til 250.000 kr.

Landsbyforeningen for Gludsted og Omegn

Trolden i Isenbjerg

Indstillet til 425.000 kr.

Direction Group ApS på vegne af Nørre Snede Energifællesskab

Modelprojekt for etablering af lokalt energifællesskab

Indstillet til 200.000 kr.

Om LAG Ikast-Brande

Åben LAG Ikast-Brandes udviklingsstrategi for perioden 2023-2027

Dit projekt skal bidrage til at opfylde én eller flere af målene, herunder indsatsområderne herunder:

Mål og indsatsområder for rammeprojekter:

 • MÅL: At skabe opmærksomhed på til- og fraflytning, og derigennem skabe projekter, som viser nye veje i området og skaber lokal udvikling

  - Vi vil understøtte bestræbelserne for at gøre landsbyer og landområder attraktive for tilflyttere, især med fokus på unge, børnefamilier og udenlandsk arbejdskraft

  - Vi ønsker, at borgerne i lokalområderne skaber bedre rammevilkår for alle, gennem projekter som skabes ved hjælp af fællesskaber.

 • MÅL: At skabe mere tilgængelighed i naturen for alle

  - Der skal skabes rekreative områder og nem adgang til disse, gerne sammen med landbruget og/eller skovejere, og gennem frivillige aftaler

  - Flere skal have kendskab til og benytte de kendte og tilgængelige ruter og stier
 • MÅL: At støtte udvikling af nye kulturelle tiltag og gerne i det åbne land

  - At skabe mulighed for nye fællesskaber, som rummer flere mennesker, og som er med til at sætte fokus på at inkludere alle

  - Der skal skabes mulighed for flere funktioner på de samme arealer, f.eks. kombinere naturen og kulturen.

 • MÅL: At støtte lokal udvikling

 • MÅL: At skabe et forenklet foreningsliv

  - Vi ønsker udvikling af nye foreningsmodeller, som gør det lettere at være frivillig

  - Vi ønsker alternativer til de kendte aktiviteter

Mål og indsatsområder for erhvervsprojekter:

 • MÅL: At støtte udvikling af nye virksomheder, der har fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, samt sikre udvikling af mikrovirksomheder i landdistrikterne

  - Der skal skabes nye virksomheder og arbejdspladser i lokalområderne

  - Vi ønsker fællesskaber, som giver rum til iværksætteri, gerne inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

  - Der skal sikres mulighed for dagligvarehandel tæt på landsbyer og landområder, gerne gennem alternative butiksformer.
 • MÅL: At understøtte udviklingen af naturturismen, gerne gennem støtte til bæredygtige tilbud til turister og borgere

  - Vi ønsker at støtte projekter, der udvikler hærvejsturismen og får flere til at bruge naturen til bl.a. mere aktivt familieliv

  - Vi ønsker at støtte naturturismeprojekter på tværs af kommunegrænser

Forperson
Henning Berg
2070 8668
Send e-mail

Bestyrelsemedlem
Karina Faartoft
4092 9673
Send e-mail

Bestyrelsesmedlem
Knud Stilling
4096 4124
Send e-mail

Bestyrelsesmedlem
Niels-Jørgen Hansen
2032 2012
Send e-mail

Bestyrelsesmedlem
Anja Isgaard
5189 0575
Send e-mail

Bestyrelsesmedlem
Kaj Jeppesen
4018 1109
Send e-mail

Bestyrelsesmedlem
Hanne Pedersen
2963 7113
Send e-mail

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Ikast-Brande byråd
Lotte Stoltenborg
2099 1046
Send e-mail

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Region Midtjylland
Anne Marie Søe Nørgaard
2037 7055
Send e-mail

1. Suppleant
Joan Højlund

2. Suppleant
Bent Hulegård Jensen

LAG Koordinator
Mette Vildbrad
9960 4155
Send e-mail

LAG Assistent
Lasse Østergaard
9960 4156
Send e-mail

Det er vigtigt du kontakter os, før du påbegynder din ansøgning!

LAG Ikast-Brandes vedtægt blev godkendt på den stiftende generalforsamling den 18. august 2022 i Ejstrupholm.

- Åben LAG Ikast-Brandes vedtægt

For at blive medlem bedes du indsende en e-mail til fritid@ikast-brande.dk med følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse, post nr. og by
 • E-mail adresse
 • Telefonnummer

Du bekræfter ved indmelding i LAG Ikast-Brande, at du er fyldt 15 år og at du er bosiddende i Ikast-Brande Kommune.

Din indmelding i LAG Ikast-Brande er gældende fra den dato, hvor vi har registreret modtagelse af din e-mail.

Din indmelding i LAG Ikast-Brande er gældende indtil du skriftligt melder dig ud af foreningen eller indtil LAG Ikast-Brandes opgaver i henhold til programperioden 2021-2027 er afsluttede.

Ved din indmelding i LAG Ikast-Brande giver du samtykke til, at den lokale aktionsgruppe registrerer, behandler og videregiver oplysninger om dig, i det omfang det er nødvendigt for at varetage foreningens aktiviteter.

Herunder finder du yderligere uddybende information om LAG Ikast-Brandes behandling af de personoplysninger, som du har angivet i e-mailen:

Information om behandling af personoplysninger i LAG Ikast-Brande

Som medlem af LAG Ikast-Brande har du krav på information om, hvordan vi i den lokale aktionsgruppe behandler dine medlems oplysninger:

LAG Ikast-Brandes formål med at indhente oplysninger
Oplysningerne om medlemmerne indsamles, behandles og videregives til brug for udførelse af foreningens aktiviteter af enhver art, herunder medlemsadministration, indkaldelse til generalforsamling mv. LAG Ikast-Brande opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt. LAG Ikast-Brande sørger for at slette dine oplysninger, hvis du melder dig ud af foreningen.

Afgivelse af oplysninger
Det er et krav for at blive medlem af LAG Ikast-Brande, at du underskriver samtykkeerklæringen og udfylder samtlige oplysninger på indmeldelsesformularen.

Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af oplysninger til andre sker i det omfang, det er nødvendigt for varetagelsen af foreningens aktiviteter. Navn, adresse, telefon- og e-mailadresse indgår i LAG Ikast-Brandes medlemsliste. Medmindre du har tilkendegivet, at visse af oplysningerne skal være hemmelige, vil oplysningerne fremgå af medlemslisten. Medlemslistens oplysninger videregives kun til tredjepart i det omfang, det er nødvendigt for at varetage foreningens aktiviteter.

Ret til indsigt og berigtigelse
Ved at henvende dig til LAG Ikast-Brande, kan du få information om, hvilke oplysninger foreningen har registreret om dig. Er der fejl i de registrerede oplysninger, eller er de vildledende, vil de blive rettet på din anmodning til foreningen.

Ret til at få slettet oplysninger
Hvis du ønsker at få slettet dine oplysninger, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ønsker at få slettet alle dine oplysninger, så kan du ikke længere være medlem af foreningen.

Ret til at tilbagekalde samtykke
Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at du så ikke længere kan være medlem af foreningen, da vi ikke må registrere oplysninger om dig uden dit samtykke.

Ret til at klage til Datatilsynet
Du kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.